City ,Emoce

 

City jsou psychické jevy, které mají tyto znaky: libost-nelibost, vzrušení-uklidnění, napětí-uvolnění.
Emocionalita - schopnost emocí; emotivita - jemnost emocí
Emoce jsou obvykle aktivovány vnějšími událostmi a emoční reakce směřují k těmto událostem. Emoce jsou základnější city. Nelze je přesně definovat. Vše, co prožíváme má emocionální doprovod.
Složky emocí:

1. Vnitřní tělesné reakce, zvláště ty, na kterých se podílí autonomní nervový systém.
2. Kognitivní hodnocení nebo přesvědčení, že se odehrává pozitivní nebo negativní událost
3. Výraz obličeje
4. Reakce na emoci
Agrese jako emoční reakce

Agrese je typickou reakcí na vztek (může se vyskytnout i z jiných důvodů). Podle rané psychoanalytické teorie je agrese pud vyvolaný frustrací. Podle teorie sociálního učení je agrese naučená odpověď.
Agresivním odpovědím se lze naučit imitací a četnost jejich výskytu lze zvýšit pozitivním posilováním. Existuje pozitivní vztah mezi délkou expozice dětí televiznímu programu, obsahujícímu násilí, a mírou jejich agresivního chování.

Temperament je vesměs pojímán jako označení pro konzistentní citové a emoční sklony, zvykové dispozice, které typicky charakterizují způsob, jakým se jedinec chová. Temperament má vrozené předpoklady a má značný význam v dynamice přizpůsobování chování subjektu životním okolnostem.

Hippokratova teorie temperamentu: Sangvinik (sanguis-krev) je čilý, veselý, společenský, nestálý. Cholerik (cholé-žluč) je dráždivý, vzteklý, snadno se rozhněvá, ale zpravidla se rychle uklidní. Flegmatik (flegma-hlen) je klidný až lhostejný, netečný, pomalý, ale spolehlivý. U melancholika (melaina cholé-černá žluč) převládá smutná nálada, je pomalý, s menším množstvím citových projevů, jeho city jsou hluboké a trvalé.

I.P.Pavlov: Vlastnosti vyšší nervové soustavy

 


síla

vyrovnanost

pohyblivost


 


Živý (sangvinik)

 

Vyrovnaný
Klidný až netečný (flegmatik)
Typ vyšší
nervové
činnosti
Silný
Nevyrovnaný (cholerik)

Slabý (melancholik) tabulka
 

 

Citová zralost je celková charakteristika lidí s dobře rozvinutými city na rozdíl od těch, kteří zůstávají na nižším (dětském) stupni citového vývoje. U citově nezralých jedinců nejsou dostatečně rozvinuty vyšší city, které jsou velmi důležité pro zařazení jedince do sociálních skupin a společnosti. Takoví lidé jsou značně náladoví, vnější projevy jejich citů jsou silné a špatně ovládané. Citová zralost je důležitou součástí zralosti charakterové a celkové zralosti osobnosti.
Empatie je schopnost člověka chápat pocity druhého člověka, které se snaží vyjádřit, a vcítit se do něj a vidět problémy očima člověka, který je prožívá, a schopnost sdělit druhému člověku naše pochopení.

https://cms.nebesa.webnode.cz/