pro seniory

S účinností zákona 108/20065 o sociálních službách byl nově zřízen Příspěvek na péči.
Tato dávka je určena k úhradě služeb, které si senioři objednají buď u poskytovatele, ale i souseda, příbuzného nebo někoho, kdo je schopen se o ně postarat v případě nutnosti. Záměrem zákonné úpravy bylo poskytnout finanční částku, která bude přesně cílena svým účelem a od občana se vrátí do systému služeb, který tak bude mít šanci se dále rozvíjet. Bohužel, příjemci dávky ji pojali jako vylepšení své sociální situace a jelikož zatím není vypracován a využit účinný systém kontroly, užívají ji ke zlepšení finančních podmínek, vytváření úspor nebo pomoci dětem.

Z celé škály nabídky sociálních služeb pro seniory je tak nejvíce využívána terénní pečovatelská služba, která dováží obědy a poskytuje pomoc při základních životních úkonech. Mimo to, ale existuje ještě celá řada dalších služeb, které senioři mohou za úhradu využít. Jedná se buď o služby terénní nebo pobytové a patří sem například osobní asistence, denní nebo týdenní stacionáře, průvodcovské služby, stanice hygienických služeb, kluby a spolková zařízení, dovoz nákupů. Co se týče pobytových služeb, řadíme sem Domovy pro seniory, penziony pro seniory nebo sociální lůžka například ve zdravotnických zařízeních. Podrobnější popisy služeb  najdete v našich dalších odkazech.
Zřizovateli těchto služeb bývají Krajské, Městské nebo obecní úřady nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Městské a obecní úřady se zabývají problematikou poradenství, sociální depistáží, vyhledávají seniory týrané nebo ohrožené sociální exkluzí. Úzce přitom spolupracují s poskytovateli služeb a s nestátními subjekty. Přesto je v populaci stále řada seniorů, kteří pomoc potřebují, ale dosud se nedostali do sítě pomoci.

Bohužel, žádná instituce, která se zabývá zřizováním nebo poskytováním sociálních služeb je nemůže občanovi poskytovat násilím, a i když je evidentní, že občan nezvládá, nebo je přímo ohrožen, pokud pomoc odmítne, je to jeho právo. Někdy je toto právo opravdu sporné, protože zdravotní stav seniorovi již neumožňuje zdravě vyhodnotit svoji situaci a on  ohrožuje nejen sebe, ale i své okolí. Tady by se měla do situace vložit rodina a zabezpečit nejnutnější péči, avšak nebývá to pravidlem a i rodina se snaží přesunout odpovědnost jinam. Pak se úřady snaží spolupracovat se zdravotnictvím, zejména s obvodními lékaři nebo psychiatry.

 

DOMÁCÍ PÉČE

 

Posláním domácí péče je zajistit v rámci primární péče ve vlastním sociálním prostředí klienta takový rozsah a kvalitu potřebné zdravotní a sociální péče, který je dle aktuálních podmínek, poznatků vědy a výzkumu možný tak, aby k hospitalizaci klienta nebo jeho umístění do ústavu sociální péče docházelo jen když je to nezbytně nutné.  

Moderní koncepce systémů zdravotní i sociální péče obsahují princip subsidiarity. To znamená, že k léčbě, péči a pomoci dochází na nejbližší úrovni.  

Tento princip předpokládá i vlastní aktivní přístup klienta a jeho blízkých v procesu rozhodování při řešení problému, ale současně počítá i s jejich aktivní spolupráci při poskytování péče. Jednoduše řečeno - jedná se o pomoc k svépomoci. Klient a jeho blízcí nejen spolurozhodují, ale také se spolupodílí na poskytování péče.  

Domácí péče respektuje v plném rozsahu integritu klienta s jeho vlastním sociálním prostředím i individuální vnímání kvality života. Proto je každý klient posuzován z bio – psycho - sociálního hlediska a při poskytování domácí péče je vždy aplikován holistický (celostní ) přístup.Vědeckými studiemi je prokázáno, že psychická pohoda člověka, která je v domácí péči bezprostředně ovlivněna příznivým vlivem domácího prostředí, přítomností bytostí blízkých, má přímý vliv na stav imunitního (obranného) systému člověka a hraje nezastupitelnou úlohu v procesu uzdravování, nebo zmírnění negativního vlivu doprovodných psychických symptomů téměř u všech forem onemocnění. Role klienta a jeho blízkých v procesu poskytování domácí péče je nezastupitelná. V rámci domácí péče jsou klient i jeho blízcí řádnými členy týmu se společným cílem, kterým je zlepšení kvality života klienta i jeho blízkých. I toto je nezastupitelné pozitivum systému domácí péče. 

 


https://cms.nebesa.webnode.cz/