SMRT A UMÍRÁNÍ

Smrt a umírání je téma, o kterém málo kdo z nás je ochoten otevřeně hovořit. Důvodem může být odpor ke smrti a umírání jako takovému, neznalost problému, strach ze smrti. Strach ze smrti je zakódován v těle co-by pud sebezáchovy, je ale špatně vždy pochopen. Ve skutečnosti by měl být – a mnohdy tomu také tak je – člověk na prahu smrti se smrtí smířen. Umírající člověk, který žije těsně před hranící konce života, cítí úlevu, cítí se mnohem lépe – tělo přestalo bojovat s nemocemi a je připraveno zemřít, je se smrtí smířeno a pud sebezáchovy už také není tak silný a strach ze smrti je ten tam. Člověk cítí zvláštní klid. Smrt už není tak hrozná jako dřív, smrt je prostě přirozená součást života a někteří takto připravení lidé se na smrt těší. To je také důvod, proč se člověk těsně před tím, než zemře, pořádně nají, má velkou chuť jídlu a tu zvláštní radost – protože se prostě po dlouhé době cítí lépe. Dovolím si říct, že nejšťastnější jsou Ti, kteří ve stáří netrpí žádnými nemocemi ani stresem, smrt a umírání si nijak nepřipouštějí, prostě se soustředí na to, co jim život nabízí a hltají ho po plných doušcích. Neřeší, jestli zemřou dříve či později, neřeší smrt, řeší jen život samotný a užívají si radosti života, prostě se soustředí jen a jen na život a na to dobré, co jim život kdy přinesl a stále nabízí. Tito lidé nepodléhající strachu ze smrti a nepřipouštějící si žádný strach, obvykle zemřou v klidu ve spánku, nikoliv na nemoci, ale na stáří – a v kruhu svých blízkých a rodiny. A doma.

Nikdo z nás neví přesně, kdy zemřeme. Nikdo dopředu nemůže vědět, kdy svíčka  našeho života uhasne, kdy vyprší čas, který nám byl zde na Zemi dán. Můžeme ale vycítit, že skon našeho života se blíží. Měli bychom se rozloučit se všemi milovanými a se vším hmotným, s čím jsme se setkávali a co jsme měli rádi. Poděkovat milovaným osobám, že jsme mohli vedle nich žít, cítit vděčnost za Dar života a těšit se na klidný přechod za Světlem, které popisují všichni, kdo prožili klinickou smrt. A všichni tito lidé říkají, že smrti není třeba se bát, ve Světle nás čeká jen láska a radost.

Příprava na smrt bývá pro spoustu umírajících lidí intuitivní záležitostí. Umírající lidé bývají velmi vnímaví a citliví, vnímají energie, které člověk v běžném životě nevnímá. Někteří například vycítí vážnou nemoc na druhém člověku, která se časem skutečně projeví. Umírající člověk si proto často řekne, co by si přál a jeho přání bychom mu měli co nejsvědomitěji splnit. Někteří odborníci mluví v této souvislosti o halucinacích či blouznění, ale to proto, že zatím stále ještě přetrvává materialistický pohled na umírání a současná věda nebere něco jako následování intuice v úvahu, což je samozřejmě obrovská chyba.
Stejně jako příprava na zrození novorozence je i důležité připravit se na úmrtí a nic nepodceňovat. Umírající člověk potřebuje cítit lásku a oporu blízkých stejně jako miminko. Smrt pozůstalí většinou cítí jako bolestnou ztrátu, což je naprosto lidské, ale je třeba vědět, že život nekončí tím, že člověk zemře, duše zemřelého putuje dál někde tam odkud není návratu .....

TĚLESNÉ ZMĚNY U UMÍRAJÍCÍHO ČLOVĚKA

Umírají člověk spí stále více ,ztrácí pojem o čase ,nepoznává osoby někdy vidí osoby ,které už zemřely (někdy s něma komunikují )je to pro nás nepříjemné ,ale nechte ho je už v jiném světě .

TEPLOTA

mění se tělesná teplota -ruce a nohy můžou být studenější (zhoršené prokrvení)

horečka bývá známkou selhání termoregulačního centra v těle .

DECH

často se mění může být rychlejší (až 40 dechů za minutu)

pomalejší s dlouhými přestávkami mezi nádechy kdy se znovu zdá ,že je to nádech poslední.

V hrdle může vzniknout chrčení nebo kloktání v důsledku vyměšování hlenů ,který nemocný nemůže už vykašlat.Upozornuji ,že to může být pro nás nepříjemný zvuk ,občas jsem měla pocit u pacientů že se ten člověk každou chvíli udusí .

Většinou se takový člověk napolohuje na bok a hlavu zvýšíme (většinou jde u nemocného pro ulehčení v dýchání)

Příznaky kdy se blíží konec života

puls začne slábnout ,studené ruce ,nohy a teplota,ústa jsou pootevřená,spodní strana těla DK nohy,kolena a ruce se zbarví to tmava ,změna frekvence a hloubka dechu ,oči jsou bud otevřené nebo polootevřené,ale skutečně se nedívají (pohled do očí je nepřítomný)umírající je v jiném světě ....jako by se dívaly do dálky do jednoho místa .zornice reagují stále méně na světlo .

pokožka dostává šedý nádech ,kůže se napne ...člověk se stává nezučastněným a nereaguje na Vaše slova ani podněty .

SMRT NASTÁVÁ KDYŽ USTÁVAJÍ ÚDERY SRDCE A DÝCHÁNÍ .

pokud se Vám stane ,že Vám milovaný člověk odejde ve chvíli když jste s ním zatlačte mu oči a otevřete okno (aby duše mohla vzlétnout )

zavolejte doktora ,přijedou sepíšou papíry a určí hodinu a diagn.smrt poté Vám dají papír pro pohřební službu .

Je na Vás pokud si člověka (zeřelého )umyje a oblečete .

Musím upozornit ,že po smrti dochází u zemřelého k mimovolnému vyprázdnění .

Zemřelého můžeme nechat 24 hodin v bytě aby jsme měli čas na rozloučení .

Při úmrtí v nemocničním zařízení je nutno postupovat takto:

 

- navštivte příslušné nemocniční zařízení, vyžádejte si potvrzení o úmrtí

a vyzvedněte si osobní věci zesnulého

 

- pro objednání pohřbu je nutné mít s sebou následující doklady:

potvrzení o úmrtí, občanský průkaz zesnulého

a objednavatele pohřbu, oblečení pro zemřelého

 

VÝBĚR POHŘEBNÍ SLUŽBY ZÁLEŽÍ VÝHRADNĚ NA VAŠEM UVÁŽENÍ

 

 

 

Došlo-li k úmrtí doma následuje tento postup:

 

- je nutno přivolat lékaře, který provede ohledání zesnulého a dle výsledku určí

zda-li bude provedena pitva nebo zda lze provést pohřeb v zákonné lhůtě

 

-pro přepravu zesnulého je třeba připravit oblečení a zavolat POHŘEBNÍ SLUŽBU

pohřební služba zajistí oblečení a převoz zesnulého

 

 

NEJSTE POVINNI ZAJISTIT POHŘEB U POHŘEBNÍ SLUŽBY,

KTERÁ BYLA PŘIVOLÁNA K ODVOZU ZESNULÉHO

LÉKAŘEM RZS NEBO POLICÍÍ ČR

 

 

 

 

 

Pohřebné

Od 1. ledna 2008 je nárok na pohřebné omezen pouze na případy,

kdy je vypraven pohřeb rodiči nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřenému dítěti, tj.

v případech, kdy náklady na tuto neočekávanou událost významně jednorázově zatíží

rozpočty rodin pečujících o nezaopatřené děti. Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení,

přičemž nezáleží na tom, kdy byly náklady na pohřeb uhrazeny.

Pokud by vypravila pohřeb právnická osoba, pohřebné ji nenáleží.

Výše pohřebného činí Kč 5.000,-. Vyplácí se jednorázově

a je příspěvkem na náklady spojené s vypravením pohřbu.

 

Nárok na volno

V případě úmrtí v rámci nejužší rodiny (manžel, manželka, druh, družka nebo dítě)

máte nárok na dva dny placeného volna a další den na účast na pohřbu.

Úmrtí dalších rodinných příbuzných (rodiče, prarodiče, sourozenci) je nárok na jeden den

k účasti na pohřbu (další den navíc dostane ten, kdo pohřeb zařizuje).

Jeden den placeného volna si mohou vybrat i osoby, které nejsou se zemřelým

v příbuzenském vztahu v případě, že se zemřelým sdílely společnou domácnost.

Rádi Vám poskytneme informace týkající se vyřízení vdovského důchodu, notáře

Informace o vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodech

Žadatel uplatňuje nárok na důchod u správy sociálního

zabezpečení podle místa svého trvalého bydliště.

 

K žádosti o vdovský a vdovecký důchod se přikládá:
- občanský průkaz pozůstalého vdovce/vdovy
- oddací list (originál)
- úmrtní list manžela/manželky (originál)
- poslední výměr důchodu manžela/manželky
- poslední výměr důchodu pozůstalého vdovce/vdovy
- vdovy/vdovci po zaměstnancích uplatňují nárok na důchod u zaměstnavatele zesnulého

 

 

K žádosti o sirotčí důchod předkládá žadatel:
- občanský průkaz žadatele
- rodný list dítěte (originál)
- potvrzení o studiu nebo učebním poměru dítěte

 

Přepis změny stavu v občanském průkazu. Tuto opravu provádí oddělení

osobních dokladů na úřadu městské části v místě trvalého bydliště.

Nový OP obdržíte do 30 dnů.

 

K žádosti o nový OP se předkládá:
- Váš OP
- úmrtní list (originál)
- jedna fotografie

 

Úmrtní list

Úmrtní list bude vydán manželce, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům,

sourozencům nebo zplnomocněným zástupcům. K ověření právního zájmu

by měli tito jmenovaní při objednávání pohřbu doložit rodný nebo oddací list

a doklad totožnosti. Úmrtní list bude zaslán doporučeně poštou z příslušné

matriky úmrtí do 1 měsíce, pokud není dohodnuto při sjednávání pohřbu jinak.

 

 

Notářské řízení

K vyřízení dědického řízení budete notářem vyzváni písemně.

 

 

Vyzvednutí urny

Urna bude k vyzvednutí v provozovně, kde byl pohřeb sjednán, za 10 pracovních dnů

po konání obřadu nebo zpopelnění. K jejímu vyzvednutí nebudete vyzváni.

Urnu může vyzvednout pouze objednavatel pohřbu. Pokud se nemůže dostavit,

vystaví příslušné osobě plnou moc k vyzvednutí urny (plná moc nemusí být notářsky ověřena).

 

Potřebné doklady:
- OP objednavatele (případně pověřené osoby, vč. plné moci)
- daňový doklad - objednávka pohřbu
- doklad o zaplacení

 


https://cms.nebesa.webnode.cz/