GERONTOLOGIE

INKONTINENCE

Charakteristika
: samovolný odchod moče a stolice - povolení svěračů
: úrazy páteře, demence, oslabení pánevního dne, uretra, nadměrná zátěž, velké těžké porody,
obezita, stres
: častější inkontinence moče, ale může být i stolice, většinou se inkontinence moče přidává stolice
dle typu inkontinence volíme typ pomůcek

Inkontinence moče
1) Stresová inkontinence
: nekontrolovaný odchod moči způsobený zvýšení nitrobřišního tlaku
: nejlehčí forma inkontinence
: diagnostikována nejčastěji u ♀ 35 - 45 let; velký vliv způsobený porody, potraty, namáhavá
fyzická práce, rozdílná anatomie těla ♀ a ♂
: odtok moči nastává handicapem,omezení možnosti začlenit se do běžného života(zácpa,výměna
prádla, záviaslot na toaletě, macerace kůže genitálu - neurotizace - vede k totální izolaci
stupně
: 1.stupeň - moč odchází při silném kašli, zvednutí těžkého předmětu, doskoky, …
: 2.stupeň - rychlá chůze, mírná námaha
: 3.stupeň - jakákoliv námaha i v leže
léčba
: posilování svalů dna pánevního, ♀ zavádění tampónů, správné držení těla při zvedání břemen
(pokrčená kolena), léčba estrogenem, chirurgická léčba
: výsledky až 80% účinnost
2) Urgentní inkontinence
: bezděčný odchod moče brzy po začátku silného nucení na močení,dochází k
nekontrolovatelným stahům močového měchýře, stahy jsou intenzivní, že dojde k totálnímu
vyprázdnění
: nejčastěji ve stáří
příčina
: může být zánětem stěny měchýře, nádorem, prostatou
léčba
: obtížná a téměř nemožná
: pravidelné vyprazdňování měchýře (prodlužování intervalů), alfamimetika, anticholinergika,
interminentní katetrizace
3) Reflexní inkontinence
: bezděčný odchod moče v určité částečné pravidelné době
: lze ovlivnit, včas si zajde na WC
4) Neurogenní - celková inkontinence
: samovolný, nepřetržitý odchod moči
: nervové prvky+defekty
5) Funkční inkontinence
: odchod moči (pacient se nemůže dostavit včas na záchod), bariérové prostředí, nejde příliš
rychle
6) Paradoxní inkontinence - protékající inkontinence
: obstrukce v močových cestách-kameny, nádor,…
: stav se zhoršuje s narůstáním nitrobřišního tlaku; moč permanentně obtéká překážku
: spojeno s retencí moči
léčba
: radikální léčba - chirurgická
7) Inhibovaná inkontinence
: způsobuje útlum nervového centra; nejčastěji u pooperačních stavů (celková anestesie),
poúrazové stavy (otřes mozku, intrakraniální krvácení), vliv léčiv, psychiatrická onemocnění
léčba
: při odstranění příčiny, odstraní se inkontinence
: katetry, dočasná stomie, pleny

Ošetřovatelská péče u inkontinence moče
: sucho, čistota, pomůcky - rukavice, umyvadlo, žínka, voda, otřít pacienta
: prevence dekubitů - namazat a promasírovat predilekčních míst
: tekutin 1,5 příjem- 2 litry denně
: dostatek vlákniny - jen u pohyblivých nemocných
: diuretika se podávají ráno, ne na noc
: prostředí bezbariérové, dovést na WC
: oděv přiléhavý, na vrchu volnější
: nenosit nic těžkého, plavání, cyklistika
: pokožka - suchá, čistá, masáže, ↑ riziko dekubitů a opruzenin
: gymnastika pánevního dna, poklep na močový měchýř, přerušení proudu moči
Pomůcky
: vložky, síťované kalhotky, pleny, zavedení PMK, u mužů urinal, kolektory pro muže
: inko-vložky - podobné menstruační vložce, plenové inko-kalhotky, urinální kondomy - pro ♂,
močové láhve, inko-podložky, permanentní katétry - spíše při posledních možností
Proces vyprázdnění
: uvědomění si potřeby vyprázdnění močového měchýře nebo střev
: schopnost potřebu zdržet až při vhodném místu
: uzpůsobení oděvu - rozepnout knoflíky, zip
: zůstat stát, sedět až do dokončení potřeby
: mytí rukou
: otření a osušení
Komplikace
: vznik dekubitů, infekce, horší hojení, psychické problémy, zápach, stud
: nejvíce ženy od 40 let
Rehabilitace
: cvičení svalů pánevního dna - zesílení svalů; správné dýchání, úlevná cvičení, pokrčování a
ohýbání nohou, cvičení močového měchýře

Inkontinence stolice
: není tak časté, více stresující (zápach); dostatečně edukovat
Příčina
: neurologické choroby, zánětlivá a nádorová onemocnění TS, dlouhotrvající zácpa, starší lidé -
nevyhovující strava, stud, nedostatek soukromí, nejistota toalet, léky
Léčba
: prevence, bohatá vláknina - obiloviny, ananas, luštěniny, jablka; dostatek tekutin, projímadla a
klyzmata až po prevenci, často se používají laxativa
: někdy je dobré vyvolat obstipaci - čípky, změkčující látky

Ošetřovatelská péče u inkontinence stolice
: motivace, edukace, začít s programem kontinence, zajistit soukromí
: naplánovat péči + zjišťování informací od pacienta

STÁŘÍ - SENIUM
Choroby ve stáří
: několik chorob současně
: netypický průběh - zdlouhavý - chronitida, u akutního stavu nemají dramatický nástup
: vysoká rekonvalescence - doléčení
: časté komplikace (dekubity, imobilita)
: časté recidivy - vrácení choroby
: choroba urychluje proces stárnutí
Dlouhodobě nemocní
: nejen staří lidé, ale i mladí např. po autonehodě, maligní pacienti, astmatici, …
Změny ve stáří
: přestávají být soběstační, potřebují specifickou ošetřovatelskou péči
1) Fyzické změny
: ubývá síly a výkonnosti - snižuje se hmotnost svalů; zhoršení funkce orgánů - GIT, srdeční a
cévní systém, ledvin, DS, kloubů
: upadá reprodukční schopnost u ♂, zastavuje se ovulace u ♀ v menopauze, změna elasticita kůže
2) Smyslové změny
: zhoršuje se sluch, zraková ostrost, snižuje se schopnost rozlišovat barvy, otupují se chuťové a
čichové smysly, zhoršuje se vnímání tlaku na kůži a tělesné teploty
3) Psychické změny
: ↓mozkové funkce, porucha paměti - ztráta krátkodobé paměti, citová labilita, ↓ odolnost vůči
stresu ,jsou konzervativní - špatná adaptace
: reakce na nemoc - bojí se bezmocnosti, opuštěnosti, strach ze smrti
: zvýrazňuje se typ osobnosti, neradi se podřizují, touha po soukromí a pohodlí
: deprese, psychické poruchy, zvýšení citové lability (plačtivost)
4) Změny sociálního postavení
: odchod do důchodu, změna ekonomického zabezpečení, změny vztahů v rodině (úmrtí partnera,
přátel), pocity izolace (osamocení), pocit závislosti na druhých lidí, neprospěšnost, obtěžování
druhých
Systém sociálních služeb
: pro lidi, které již nemají nikoho, kdo by se o ně postaral
: např. pečovatelky, pečovatelské domy - svůj nábytek, psa, …
: sociální ústavy pro dementní, denní stacionáře
: domov důchodců, LDN, ústavy pro dospělé tělesně, smyslově a mentálně postižené
Hospice
: nemocný zde nebude trpět nesnesitelnou bolestí, respektována lidská důstojnost, nezůstane v
poslední chvílí osamocen, doprovázení nemocného blízkých ( polohovací lůžka, zvedáky )
SYMPTOMY CHOROB,PRŮBĚH A LÉČBA
Polymorbidita
: výskyt ↑ množství chorob, počet chorob se zvyšuje - aktivace latentní choroby (řetězová reakce)
Průběh onemocnění
: onemocnění probíhají ve stáří odlišně
: symptomy nevýrazné nebo atypické; větší sklon k chronickému a protahovanému průběhu nemoci
,častěji vznikají komplikace; závažné choroby urychlují proces stárnutí
Poruchy metabolismu
: vodní a elektrolytový - dehydratace; starý člověk ztrácí pocit žízně, ztráta tekutin - průjmy,
zvracení,užívání diuretik, pocení, neschopnost přijímat tekutiny
Poruchy vyprazdňování
: inkontinence stolice a moče
: zácpa,průjem
Poruchy výživy
: hladovění z důvodu neschopnosti přijímat potravu
Imobilizační syndrom
: akutně a dlouhodobě upoutaný na lůžko
: somatické změny - změny krevního oběhu (zpomalení oběhu, ortostatická hypotenze, vznik
tromboz,a embolií), změny dýchacího ústrojí (zánětlivé komplikace), pohybový systém (atrofie
svalů, kontraktury), kosti (osteoporóza, osteomalacie), zažívací ústrojí (zácpa, dyspepsie,
nechutenství),kůže (dekubity, opruzeniny)
: psychické změny - nedostatečné uspokojování životních potřeb, omezení soběstačnosti, stres,
zmatenost, deprese, demence, delirium
Poruchy spánku
: insomnie - ↓ kvalita spánku, problémy usínání, probouzení, opakované buzení
: hypersomnie - nadměrné spaní přes den
: spánková inverze - změna denního rytmu
Zvláštností farmakoterapie
: léčba dlouhodobá, více nežádoucích účinků, resorpce léků per os zpomalení, vstřebávání kůží je
zvýšeno, hromadění léků v organismu (↓ funkce ledvin), interakce léků
: podávají se geriatrika - léky, které ovlivňují proces stárnutí (antioxydanty, vitaminy, AMK,
stopové prvky, minerály, nootropika
OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE O STARÉ A NEMOCNÉ
: starý člověk není schopen signalizovat své potřeby, pozor na imobilizační syndrom, velký význam
ošetřovatelská anamnéza
: musíme si vše rozmýšlet + pomůcky
Základní požadavky
: prevence komplikací (aktivizace, dechová cvičení,…), příprava lůžka - Fowlerova poloha
Hygiena
: dle stavu pacienta, snažíme se aktivizovat, vždy v suchu a čistotě - pokálené pacienty vždy
umyjeme, osušíme
: snažíme se provádět hygienu ve sprše, vaně než na lůžku
Výživa
: před jídlem i po WC si umýt ruce
: úprava mechanická, obsahová dieta, trvale nabízíme tekutiny
: časté dezorientace z důvodu dehydratace
Vyprazdňování
: zácpa x inkontinence x průjem
: ↑ tekutin a ↑ vláknin, pohybový režim
Prevence komplikací
: včasné vstávání, aktivizace, mobilizace, RHB
: prevence dekubitů hlavně u hubených lidí
: prevence dechových komplikací
: zvyšovat soběstačnost
: soběstačný člověk - umí se přizpůsobit prostředí podle svých potřeb
: nesoběstačný člověk - je závislý na pomoci druhých, ztráta soběstačnosti v běžných věcech
: pečujeme o psychickou a fyzickou aktivitu pacienta
: fyzická aktivita - je rovna stavu nemocného - nácvik sedu, otočení, přesunu
: psychika - čtení, časopisy, noviny, vyplnit pacientovi denní program
PÉČE O UMÍRAJÍCÍ , SMRT
: dříve se umíralo a stonalo doma (rituál), dříve se lidé učili přijímat konec života, nyní v nemocnici
umírá 70% pacientů; jediná jistota, která každého potká
: smrt se týká více lidí (sociální událost), vztah mezi sestrou a pacientem musí zůstat na
profesionální úrovni
Umírání
: umírání trvá různě dlouho - den, týden, měsíc až 1 rok
: velmi zatěžující situace pro personál, rodinu, pacienta, …
: pacienti jsou postupně imobilní
: nejnáročnější úkoly ošetřovatelského personálu (fyzické a psychické), profesionální jednání
Tenalogie
: věda zabývající se umíráním a smrtí člověka
Náhlá smrt
: zástava srdeční činnost a dýchání; kojenci, novorozenci
Proces umírání
1) Prefinem - před smrtí
: období, kdy je bezpečně rozpoznaná choroba, období, které povede k sestře smrti pacienta
: přirovnává se agónii; edukace pacienta - informace vždy podává lékař (dříve milosrdná lež),
dnes na větší úrovni - záleží na zkušenostech lékaře, individuálně podávat informace
prožívání pacienta
: popírá a izoluje se - zlost a rozmrzelost (proč zrovna já???) - smlouvání - limity a hranice,
které by ještě chtěl dosáhnout - deprese - uvědomuje si závažnost stavu,často umírá v depresi -
akceptace = smíření - příprava na svůj odchod, pacient je smířený se smrtí (vždy se snažíme
pacienta přivést do této poslední fáze akceptace)
: celé terminální stadium provází NADĚJE - vyskytuje se při všech stádií umírání
ošetřovatelský personál
: aktivní ošetřovatelská péče do poslední chvíle
: pacient nesmí z personálu vycítit bezvýchodnost
: sestra s pacientem je v neustálém kontaktu; podporujeme kontakty s rodinou
: jednáme jako s každým jiným, aplikujeme léky, O2, …
2) Infinem - okamžik smrti
: kdy pacient naposledy tzv. vydechne, zastaví se mu srdeční činnost, …
3) Postfinem - po smrti
: stádium po smrti pacienta, po zemření
Povinnosti sestry
: postarat se o fyzické pohodlí umírajícího (ticho,větrání,vhodná poloha)
: být u lůžka umírajícího co nejvíce,zajistit návštěvy,kněze či pychologa
: udržovat do posledních chvil verbální kontakt s umírajícím (i při ztrátě vědomí)
: kontrolovat bolest,postarat se o to aby nemocný netrpěl
: respektovat intimitu umírajícího při ošetřovatelských úkonech
: sledovat FF,vyprazdňování
: postarat se o bezpečnost umírajícího (prevence pádu,úrazu)
: pečovat u hygienu nemocného a lůžko
: plnit ordinace lékaře
: sledovat hydrataci a výživu,stravu podávat dle stavu
: zaznamenávat do dokumentace všechny změny
: při známkách náhlé smrti zahájit kardiopulmonální resuscitaci
: při očekávaném úmrtí neprodleně informovat lékaře
: o stavu umírajícího informuje příbuzné lékař
Terminální stav
: konečná fáze života, hranice mezi životem a smrtí; dochází k nevratnému selhávání vitálních fcí,
orgánů a tkání; závažnou diagnózu sděluje lékař, psycholog vhodným způsobem
: nemocný by měl umírat v klidu, adaptovat se na smrt, včas zajistit psychickou podporu
: nemocný by neměl umírat v bolesti, nikdo nemá brát pacientovi naděje
Smrt
: tragická
: náhlá
: dlouhodobě očekávaná
Klinický obraz
: liší se dle typu chorob - závisí na druhém onemocnění (onkologie, poruchy CNS, …), dále dle s
stavu pacienta, osobnosti, léky, jaké užívá
: stav pacienta - zda dochází náhle nebo dlouhodobě
: osobnost pacienta - vyrovnání se smrtí pacienta - lépe se vyrovnávají věřící (lepší ztotožnění se
smrtí)
: pokud pacient chce umřít
Fáze umírání
1) Agonie
: ochabnutí celého organismu, selhávání a zánik některých tkání a orgánů - játra, ledviny, …
: předsmrtný stav, umírání v bezvědomí, základní funkce jsou ještě zachovány, ale dochází k
selhávání některých orgánů
projevy
: studená a bledá kůže - studený a lepkavý pot, poruchy CNS, (sopor, somnolence), vnímání na B
je velmi malé, orientace je malá nebo žádná
: puls je špatně hmatný a nepravidelný,hypotenze,objevují se poruchy dýchání - povrchní
dýchání s občasnými apnoickými pauzami
: oči jsou hluboko zapadlé, pacientům se špičatí nos a brada - jistý úkaz před smrtí - cca. Po 2
hodinách pacient zemře, nos a uši jsou chladné, studené
: inkontinence moče a stolice; stav se pouze krátkodobě zlepší
2) Klinická smrt
: dochází k zástavě dechu a krevního oběhu, činnost buněk mozku je zachována
: stav, kdy dojde k zástavě základních životních funkcí - dýchání a srdeční akce; neslyšíme
dýchání,puls je nehmatný, neměřitelný tlak
: lze ještě resuscitovat - do 3 minut začít s resuscitací; pacient poté zůstává dlouhodobě napojený
na dýchací přístroje - umělá plicní ventilace
3) Biologická smrt
: zánik organismu, dochází k zániku buněk, stav je ireverzibilní (nezvratný)
4) Smrt mozku
: zanikají nezvratně mozkové buňky, EEG nevykazuje aktivitu
Známky smrti
: 100% zástava srdeční činnosti, zástava dechu, mydriáza (rozšířené zornice), chybí reakce zornic
na světlo, posmrtné skvrny - namodralá barva
: kůže bledá a chladná
: poslední - posmrtná ztuhlost
: jisté - posmrtné skvrny, vosková bledost, smrtelný zápach, posmrtná ztuhlost
: nejisté - zástava dechu a srdeční činnosti, zornice nereagují na světlo
Povinnosti sestry
: sestra na základě nejistých známek smrti vysloví podezření, že pacient ASI zemřel
: sestra ihned volá lékaře - lékař zjistí poslechem zástavu srdeční činnosti, zástavu dechu, posvítí
baterkou do očí (negativní reakce na světlo), monitor EEG nevykazuje žádnou aktivitu a potvrdí
smrt
: lékař poté provádí tzv. ohledání mrtvého těla a konstatuje smrt
: pokud známe příčinu, tak lékař obvykle neordinuje pitvu, při nejasné příčině ordinuje patologicko
anatomickou pitvu (př. mladý člověk po OP, …), pitva se provádí na prosektuře patologického
ústavu
: připraví tiskopisy a chorobopis pacienta, list o prohlídce mrtvého těla (několik průpisů), průvodní
list k pitvě, sestra se dále věnuje zemřelému
Péče o mrtvé tělo
: lékař provede prohlídku zemřelého
: sestra zasílá telegram rodině - jméno, příjmení, datum a rok narození; zemřel dne, kde, datum,
oddělení
: lepší do telegramu napsat, že pacient zemřel
: sestra nachystá dokumentaci - dvě sestry se musí účastnit ošetření mrtvého těla a sepsání
pozůstalosti
: spolupacienty dáme pryč z pokoje nebo např. zástěnu; čistě převázat rány
: zachováme slušnost a taktnost, odstraníme veškeré pomůcky lůžka, odstraníme polštář a deku
: prostěradlo necháváme, umýt pacienta, sundáme osobní prádlo, odstraníme náplasti z kůže
benzinem, odstraníme katétry, cévky a podobně, dreny nevytahujeme - ustřihneme
: tělo umístíme do vodorovné polohy - ruce podél hrudníku, odstraníme z těla veškeré hodinky,
zuby, prstýnky, náušnice, brýle; vyndáme zubní protézu, zlaté zuby necháváme
: podvážeme bradu, zatáhneme oční víčka jemným tlakem nebo přilepíme náplastí, někdy do DÚ
vyplníme tampóny
: označení těla - píšeme genciánovou violetí nebo fixou, napíšeme viditelně na stehno pacienta -
jméno, rok narození, datum a hodina úmrtí a cedulku na prst DK
: pacienta zabalíme do prostěradla a necháváme 2 hodiny na oddělení, poté zřízenci odvezou mrtvé
tělo do márnice
: zapsat úmrtí do hlášení sester - jméno, datum a hodina úmrtí
: pečlivě a přesně vyplnit dokumentaci dle zvyklosti oddělení (příprava listu k ohledání mrtvého
těla, průvodní list ke klinické pitvě, …
: důkladné umytí lůžka, dezinfekce, výměna lůžkovin, matraci vyvětrat, čistě povléci, veškeré
pomůcky dezinfikujeme, omyjeme a uložíme, ostatní odstranit do odpadu, vyvětrat pokoj po
zemřelém
Sepsání pozůstalosti
: 2 sestry věci dávají do pytle (tašky, umyvadla), vzít si knihu úmrtí - vše do ní zapsat - jméno,
datum narození, datum a hodina úmrtí - zapsat všechny věci co na pokoji zůstali (př. pasta +
značka, 1 role toaletního papíru, časopis + název, 2 žinky, …)
: zapisujeme také pouze nenačaté jídlo
: píšeme veškerý obsah peněženky - do posledního 50 h
: doklady, karta pojištěnce
: všechny věci shromáždit, prohlédnout, zapsat do sešitu pozůstalosti
: cennosti - píše se bílý a žlutý kov (Ag, Au), kameny - pouze barvu, finanční obnos, také zuby z
kovu
: sestra se podepíše a potvrdí seznam, další svědek se také podepíše
: pokud něco nelze sejmout, provést zápis - (př. prstýnek žlutého kovu s červeným kamenem nelze
sundat - P ruka - prsteníček)
: pozůstalost vydat na OP, zapsání jména, čísla OP a vztah k zemřelému
: při předávání zachovat důstojnost a ohleduplnost, zvolit vhodné prostředí
: informace o zařízení pohřbu - co musí udělat, kam mají přinést oblečení pro zemřelého
: cennosti jsou uloženy v trezoru
: čitelně napsat, čitelný podpis sestry + svědka + datum
: předávání - předložení OP + zapsat číslo, vše pročíst, podpis předala, podpis převzal

 


https://cms.nebesa.webnode.cz/