myšlenky

 

Myšlení - je nejvyšší formou poznání; je to proces přetváření a vytváření nových informací sloužících k vyřešení a poznání problémů; proces odhalování vnitřních vztahů mezi jevy; nejvíce se projevuje při řešení problémů.
Myšlenkové operace - analýza, syntéza, abstrakce, zobecňování (spojování předmětů a jevů se společnými vlastnostmi, vytváření třídy jevů), generalizace (zevšeobecňování)
Logické operace -
Soud - spojování pojmů, ze spojení něco vyplývá;
Úsudek - spojování soudů, vyvozují se určité závěry;
Pojem - tvořen kriteriálními podstatnými znaky nějaké třídy objektů;
Osvojení definice pojmu - znám všechny kriteriální znaky (ne nadřené věty)
Druhy myšlení: induktivní (jde od dílčích výsledků k závěrům) - deduktivní (od závěru k dílčím podmínkám - Sharlock Holmes); konvergentní (používá známých postupů řešení, v úkolech, které mají jedno řešení, řídí myšlenkovou práci pouze jedním směrem, je jediná správná cesta) - divergentní (tvůrčí charakter, směřuje k objevení nového originálního řešení, řešení postupuje několika směry, četná konečná řešení)
Formy myšlení:
1. propozicionální myšlení - produktem jsou tvrzení (propozice)
2. imaginativní myšlení - myšlení obrazné pomocí představ, intuice…, důležitou roli hrají zrakové představy
3. motorické myšlení - pohyb představ v mysli, posloupnost pohybu představ v mysli, registrace představ motorických úkonů a samotných motorických úkonů
Kultura myšlení - volit správný směr řešení; upravit konvergentní a divergentní myšlení - vzdát se záporného působení návyků; vyhnout se funkční fixaci - zafixovaná fce postupů někdy může blokovat myšlení při řešení problémů; co nejvíc eliminovat negativní vliv intervence citů do myšlení.
Poruchy myšlení -
Katatymní myšlení - převažují city nad objektivními myšlenkovými pochody, u fanatiků důkazy nemají význam.
Bradypsychismus - zpomalené myšlení - řeč, odpovědi… pomalé.
Tachypsychismus - zrychlené myšlení, někdy až myšlenkový trysk; problém v komunikaci, uniká obsah ("slovní průjem"), odbíhání od tématu
Poruchy struktury myšlenkových procesů

Perseverace (ulpívání) - čl. se těžko odpoutává od práce, tématu; zabíhavé myšlení, hlavní myšlenkový směr začne rozvíjet vedlejšími větvemi a zapomene se vrátit.
Paralogické - spojování nepodstatných údajů do logických systémů; závěr vyznívá nesmyslně
Inkoherentní (nesouvislé) - souvisí s myšlenkovým tryskem; jednotlivé myšlenkové celky (slova, věty, slabiky) se kladou vedle sebe bez jakékoliv pochopitelné souvislosti; jedinec nesleduje obsah.
Poruchy obsahové náplně

Ovládavé myšlenky - vtíravé myšlenky v podobě otázek, pochybností
Katatymní myšlení - city určují myšlení
Bludy - nejvážnější porucha; nesprávný patologický úsudek a přesvědčení - člověk spojuje nespojitelné; někdy se vyskytují jen v jedné oblasti lidské činnosti (věda, sexuální život…)

Schopnosti - vlastnosti osobnosti, které jedinci umožňují naučit se určitým činnostem a dobře je vykonávat (rozlišovat barvy, hudební sluch, prostorová představivost).
Druhy schopností : intelektové, senzomotorické, umělecké, sociální.
Velká pozornost se věnuje intelektovým schopnostem, neboli inteligenci.
Vlohy - vrozený předpoklad pro utváření schopností. Schopnost se formuje, rozvíjí na podkladě vlohy životem ve společnosti, činnosti učením.
Nadání - soubor dobře vyvinutých schopností pro určitou oblast činnosti.
Talent - vysoce rozvinutá schopnost či nadání.
Dovednost - je speciálnější, schopnost je obecnější předpoklad činnosti.

Inteligence - je soubor schopností sloužící k poznávání a řešení problémů. Podstatnou úlohu mají schopnosti k myšlení.
Obecná inteligence - celková schopnost učit se a řešit problémy. Pro zjišťování obecné inteligence slouží inteligenční testy - soubory úloh zvláště vypracovaných a zkoušených na velkém počtu osob, jejichž výsledky byly statisticky zpracovány.
Úroveň schopností se vyjadřuje kvantitativně číslem, hodnotou inteligenčního kvocientu :
IQ = (mentální věk / fyzický věk) ∙ 100.
Úroveň schopností zjištěná v určitém věku dítěte nemusí zůstat neměnná po celý jeho další život. Vhodné činnosti mohou podporovat zdokonalení intelektových předpokladů a naopak nečinnost, nedostatek požadavků na intelekt v činnostech vede ke stagnaci, nebo ke snížení v úrovni těchto předpokladů.

Vysoce nadprůměrný

Nad 130
Nadprůměrný

120-130
Bystrý

110-120
Normální - průměrný

90-110
Podprůměrný

70-90
Lehká mentální retardace
Odpovídá úrovni věku 9-12 let
50-69
Středně těžká mentální retardace
Odpovídá úrovni věku 6-9 let
35-49
Těžká mentální retardace
Odpovídá úrovni věku 3-6 let
20-34
Hluboká mentální retardace
Odpovídá úrovni věku do 3 let
0-19


Intelekt - širší pojem, který zahrnuje spolu se schopnostmi také vědomosti, dovednosti, obecně poznávací předpoklady.

https://cms.nebesa.webnode.cz/