JAK SE CHOVAT K SENIOROVI

 

Demence je jednoduše řečeno úbytek vyšší mozkové činnosti. Úbytek této činnosti se týká např. paměti a dále pak schopnosti adekvátně reagovat na podněty a celkově „chovat se normálně". Neléčení choroby již od samého začátku pacienty ohrožuje a postupně je vede k jejich společenské izolaci. Péče o seniory, postižené demencí, bývá pro jejich rodiny velice náročná a často zcela nezvládnutelná.

 

Příčiny stařecké demence

Nejčastějšími příčinami demence ve stáří je Alzheimerova choroba a povšechná ateroskleróza. Demence je rovněž příznakem dalších neurologických onemocnění, včetně např. Creutzfeld-Jakobovy nemoci.

Alzheimerova choroba způsobuje postupný zánik nervových buněk mozkové kůry a v důsledku toho pacienti ztrácí paměť, nevědí, kde se nacházejí, nepoznávají blízké osoby. Často jsou takto postižení senioři pohybově schopní, což zhoršuje situaci, neboť musí být mnohdy hlídáni i celodenně.

U povšechné aterosklerózy dochází k demenci v důsledku opakovaných mozkových příhod, kdy jsou nedokrvené oblasti mozkové kůry nahrazovány nefunkční tkání. Příznaky mohou být podobné jako u Alzheimerovy choroby, často však bývají spojeny i s poruchou hybnosti, proto bývají senioři, postižení touto nemocí, upoutáni na lůžko.

Prevence vzniku či oddálení projevů demence

Důležitou prevenci demence znamená fyzická aktivita a cvičení. Doporučuje se chůze po rovině minimálně 40 minut denně, dále denní procvičování kloubů a cvičení zaměřené na udržení stability.

Dále se jedná o nekuřáctví a vhodné stravovací návyky, tzn. omezení tuků, dostatek bílkovin, dostatek minerálů a stopových prvků. Senioři by si měli udržovat přiměřenou hmotnost a spolupracovat s lékařem docházením na pravidelné kontroly krevního tlaku, cholesterolu, glykémie, léčení horečnatých stavů.

Udržování psychické aktivity je dalším krokem. Pravidelné konverzace, čtení knih a časopisů, luštění křížovek, návštěvy kin, divadel a koncertů, aktivní sledování veřejného dění.

Stárnutím a stářím se zabývá gerontologie.
Stárnutí je zákonitý, přirozený fyziologický proces lidského organizmu, který se vyznačuje nástupem určitých nevratných změn omezujících zdatnost, výkonnost, odolnost a adaptabilitu staršího člověka.
S nástupem období stáří přicházejí různá akutní onemocnění, která často přecházejí ve chronickou formu s degenerativními procesy, stoupá riziko nesoběstačnosti (nejvíce od 75 let věku).
Proces stárnutí je značně individuální proces závislý na dědičných faktorech a vlivech prostředí na každého jedince. Obecně lze konstatovat, že až 75% starších lidí - seniorů je schopno žít aktivně a soběstačně do vysokého věku.

Ve vyšším věku klesá soběstačnost seniorů, což je ovlivněno těmito biologickými a sociálními faktory:
1) biologické faktory:

- chronická onemocnění
- pohybové, smyslové, neurotizující a neurologické poruchy, citová labilita
- psychická a psychiatrická onemocnění
- poruchy vědomí, stability, paměti a orientace
- inkontinence
- špatná komunikace a nízká výkonnost
- více současných onemocnění závažnějšího charakteru
- poruchy vyžadující používání kompenzačních pomůcek
- úbytek tkání, svalové hmoty
- kloubní a kostní onemocnění
- úrazy, senzorické poruchy (zhoršení sluchu a zraku)

2) sociální faktory:
- zejména osamělost a izolace
- nízký příjem, špatné bytové poměry
- obtížná dostupnost pomoci
- vazba k rodině
- ztráta blízké osoby
- nedostatek informací stěžuje orientaci
- osobní a bytová zanedbanost

Nejvýznamnější choroby vyskytující se ve stáří:
- šedý a zelený zákal
- vady srdečních chlopní
- zlomeniny krčku stehenní kosti
- náhrady kyčelních kloubů
- ateroskleróza - kornatění tepen a její orgánové projevy (ischemická choroba srdeční - ICHS, infarkt myokardu, poruchy srdeční činnosti se závažnou dušností a nevýkonností)
- postižení mozkových tepen (mozková mrtvice, ochrnutí, smrt)
- cévně podmíněné závratě
- poruchy svalového napětí (třes, ztuhlost, Parkinsonova choroba)
- multidemence (mozková, roztroušená skleróza, Alzheimerova choroba - viz níže)
- postižení tepen dolních končetin (invalidizující bolesti, amputace)
- osteoporóza (atrofie kostí s úbytkem hutnosti, nahrbení postavy, komprese obratlů, bolesti zad, časté zlomeniny)
- podvýživa (nedostatečná výživa, malnutrice)
- plicní onemocnění (dušnost, rozedma plic, zápal plic)
- psychická onemocnění (při úrazech a jiných vážnějších onemocněních, stres, deprese

 


https://cms.nebesa.webnode.cz/