Jak zařídit pohřeb 

 

Při úmrtí v nemocničním zařízení je nutno postupovat takto:

 

- navštivte příslušné nemocniční zařízení, vyžádejte si potvrzení o úmrtí

a vyzvedněte si osobní věci zesnulého

 

- pro objednání pohřbu je nutné mít s sebou následující doklady:

potvrzení o úmrtí, občanský průkaz zesnulého

a objednavatele pohřbu, oblečení pro zemřelého

 

VÝBĚR POHŘEBNÍ SLUŽBY ZÁLEŽÍ VÝHRADNĚ NA VAŠEM UVÁŽENÍ

 

 

 

Došlo-li k úmrtí doma následuje tento postup:

 

- je nutno přivolat lékaře, který provede ohledání zesnulého a dle výsledku určí

zda-li bude provedena pitva nebo zda lze provést pohřeb v zákonné lhůtě

 

-pro přepravu zesnulého je třeba připravit oblečení a zavolat POHŘEBNÍ SLUŽBU

pohřební služba zajistí oblečení a převoz zesnulého

 

 

NEJSTE POVINNI ZAJISTIT POHŘEB U POHŘEBNÍ SLUŽBY,

KTERÁ BYLA PŘIVOLÁNA K ODVOZU ZESNULÉHO

LÉKAŘEM RZS NEBO POLICÍÍ ČR

 

 

 

 

 

Pohřebné

Od 1. ledna 2008 je nárok na pohřebné omezen pouze na případy,

kdy je vypraven pohřeb rodiči nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřenému dítěti, tj.

v případech, kdy náklady na tuto neočekávanou událost významně jednorázově zatíží

rozpočty rodin pečujících o nezaopatřené děti. Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení,

přičemž nezáleží na tom, kdy byly náklady na pohřeb uhrazeny.

Pokud by vypravila pohřeb právnická osoba, pohřebné ji nenáleží.

Výše pohřebného činí Kč 5.000,-. Vyplácí se jednorázově

a je příspěvkem na náklady spojené s vypravením pohřbu.

 

Nárok na volno

V případě úmrtí v rámci nejužší rodiny (manžel, manželka, druh, družka nebo dítě)

máte nárok na dva dny placeného volna a další den na účast na pohřbu.

Úmrtí dalších rodinných příbuzných (rodiče, prarodiče, sourozenci) je nárok na jeden den

k účasti na pohřbu (další den navíc dostane ten, kdo pohřeb zařizuje).

Jeden den placeného volna si mohou vybrat i osoby, které nejsou se zemřelým

v příbuzenském vztahu v případě, že se zemřelým sdílely společnou domácnost.

Rádi Vám poskytneme informace týkající se vyřízení vdovského důchodu, notáře

Informace o vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodech

Žadatel uplatňuje nárok na důchod u správy sociálního

zabezpečení podle místa svého trvalého bydliště.

 

K žádosti o vdovský a vdovecký důchod se přikládá:
- občanský průkaz pozůstalého vdovce/vdovy
- oddací list (originál)
- úmrtní list manžela/manželky (originál)
- poslední výměr důchodu manžela/manželky
- poslední výměr důchodu pozůstalého vdovce/vdovy
- vdovy/vdovci po zaměstnancích uplatňují nárok na důchod u zaměstnavatele zesnulého

 

 

K žádosti o sirotčí důchod předkládá žadatel:
- občanský průkaz žadatele
- rodný list dítěte (originál)
- potvrzení o studiu nebo učebním poměru dítěte
 

 

Přepis změny stavu v občanském průkazu. Tuto opravu provádí oddělení

osobních dokladů na úřadu městské části v místě trvalého bydliště.

Nový OP obdržíte do 30 dnů.

 

K žádosti o nový OP se předkládá:
- Váš OP
- úmrtní list (originál)
- jedna fotografie

 
 

Úmrtní list

Úmrtní list bude vydán manželce, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům,

sourozencům nebo zplnomocněným zástupcům. K ověření právního zájmu

by měli tito jmenovaní při objednávání pohřbu doložit rodný nebo oddací list

a doklad totožnosti. Úmrtní list bude zaslán doporučeně poštou z příslušné

matriky úmrtí do 1 měsíce, pokud není dohodnuto při sjednávání pohřbu jinak.

   

 

Notářské řízení

K vyřízení dědického řízení budete notářem vyzváni písemně.

 

 

Vyzvednutí urny

Urna bude k vyzvednutí v provozovně, kde byl pohřeb sjednán, za 10 pracovních dnů

po konání obřadu nebo zpopelnění. K jejímu vyzvednutí nebudete vyzváni.

Urnu může vyzvednout pouze objednavatel pohřbu. Pokud se nemůže dostavit,

vystaví příslušné osobě plnou moc k vyzvednutí urny (plná moc nemusí být notářsky ověřena).

 

Potřebné doklady:
- OP objednavatele (případně pověřené osoby, vč. plné moci)
- daňový doklad - objednávka pohřbu
- doklad o zaplacení

Názvosloví
 

Rozloučení bez obřadu - zesnulý je převezen do krematoria, kde proběhne kremace, popř. uložení do hrobu bez účasti příbuzných či přátel.

 

Rozloučení s obřadem - zesnulý je převezen do kramatoria, v určený den a hodinu probíhá rozloučení za účasti blízkých osob.

Církevní smuteční obřad - probíhá v církevních zařízeních dle víry.

Pohřeb do země - uložení zesnulého do hrobu nebo hrobky.
 

Rozptyl ostatků - provádí se na hřbitově na místě k tomu určeném. Hřbitov dle přání objednavatele pohřbu.
 

Vsyp - popel se uloží do vyhloubené jamky(doma nebo na hřbitově) a přikryje se trávou nebo epitafní destičkou.
 


https://cms.nebesa.webnode.cz/