Zdravotnictví

23.01.2010 21:04

 

PRÁVA HOSPITALIZOVANÉHO DÍTĚTE

Děti mají být do nemocnice přijímány jen tehdy, pokud péče, kterou vyžadují, nemůže být stejně poskytnuta v domácím léčení nebo při ambulantním docházení.

Děti v nemocnici mají mít právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci. Tam, kde je to možné, mělo by se rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby s dítětem v nemocnici zůstali. Aby se na péči o své dítě mohli podílet, měli by rodiče být plně informováni o chodu oddělení a povzbuzováni k aktivní účasti na něm.

Děti, případně jejich rodiče, mají právo na informace v takové podobě, jaká odpovídá jejich věku a chápání. Musí mít zároveň možnost otevřeně hovořit o svých potřebách s personálem.

Děti, případně jejich rodiče, mají právo poučeně se podílet na veškerém rozhodování ohledně zdravotní péče, která je jim poskytována. Každé dítě musí být chráněno před všemi zákroky, které pro jeho léčbu nejsou nezbytné, a před zbytečnými úkony podniknutými pro zmírnění jeho fyzického nebo emociálního rozrušení.

S dětmi se musí zacházet s taktem a pochopením a neustále musí být respektováno jejich soukromí.

Dětem se musí dostávat péče náležitě proškoleného personálu, který si je plně vědom fyzických i emociálních potřeb dětí každé věkové skupiny.

Děti mají mít možnost nosit své vlastní oblečení a mít s sebou v nemocnici své věci.

O děti má být pečováno společně s jinými dětmi téže věkové skupiny.

Děti mají být v prostředí, které je zařízeno a vybaveno tak, aby odpovídalo jejich vývojovým potřebám a požadavkům, a aby zároveň vyhovovalo uznaným bezpečnostním pravidlům a zásadám péče o děti.

Děti mají mít plnou příležitost ke hře, odpočinku a vzdělávání, přizpůsobenou jejich věku a zdravotnímu stavu.

 

Příjem nemocného do nemocnice

 1. Příjem na ambulanci
 2. Druhy příjmu - akutní a plánovaný
 3. 1.kontakt s nemocnicí
 4. Dokumentace u nemocného při příjmu
 5. Příjem nemocného na oddělení

Účel přijetí:

 • Diagnostický - co mu vlastně je ?
 • Terapeutický - jde se sem již léčit
 • Sociální - závažné problémy než se vyřeší, již nejde

Druhy příjmu

 • Plánovaný

- na doporučení obvodního lékaře, musí projít ambulancí (předloží : občanku, kartičku pojišťovny, papíry od obvodního, neschopenku pokud již má)

- v ambulantní části podstoupí nezbytná vyšetření (aby se doba hospitalizace zkrátila)

· Akutní

- bez doporučení obvodního lékaře

- přijede v RZP při bezvědomí, infarktu, úrazech, havárkách,

Centrální příjem

- pro celou nemocnici

- po vyšetření je nemocný poslán dle jeho stavu na určité oddělení s doprovodem či bez (Bohunice)

Příjmová ambulance

- příslušného oddělení např.: interna, chir. Oční, ORL, gyn….

Vybavení příjmového oddělení nebo příjmové ambulance

- zde pracují sestry, ZA, lékaři a další pomocný personál

- jejíž chování vystupování vůči nemocným má být vstřícné, laskavé, chápající, milé

Čekárna

- má působit klidným dojmem, čistě, větratelná, pohodlné lavičky, prostorná, obrázky, pastelové barvy,

- důvody dlouhodobého čekání je vhodné nemocnému vysvětlit

Vyšetření lékařem:

{ Základní vyšetření (fyzikální vyšetření) : Poslech

Pohled

Poklep

Pohmat

{ Sledování fyziologických funkcí : TK, P, dech, TT,

{ Dle potřeby : EKG, RTG, EEG, SONO (ultrazvuk), Biologický materiál (krev, moč) ne vždy u všech nemusí být vše vyšetřeno

{ Anamnéza : zjišťováni informací : osobní, rodinné, operace, nemoci, současné, sociální,

Dokumentace:

- občanka, pojišťovna, potvrzení o přijetí nemocného (základní identifikační údaje, slouží k vyplnění chorobopisu)

- průkaz práce neschopného pojištěnce - neschopenku - ta se vyplňuje pokud ji již pacient nemá od svého obvodního lékaře tak se vyplňuje na příjmové ambulanci pro pracující

Chorobopis:

- vyplňuje se v centrálním příjmovém oddělení nebo v příjmové kanceláři

- v chorobopisu jsou zaznamenány údaje identifikační, statické, anamnestické, údaje týkající se fyzikálního vyšetření nemocného při přijetí, stanovení lékařské diagnózy při přijetí

- součásti chorobopisu je i dekurz - ambulantní karta - jméno, bydliště, poj. Dg. ……..

- každý pacient má svoje identifikační chorobopisové číslo které se pak píše všude kde je potřeba

Neschopenka má 4 části : 1. část si pacient nechává,

2. část na sociálku,

3. část zaměstnavatel,

4 část zůstává ve složce na odd.

všechny 4části se nakonec setkají na sociálce

Eviduje se 5 let ve skladu a pak se skartuje

Pacient má v ruce :

chorobopis, neschopenku, hlášení o přijetí do ústavního léčení, … a dostaví se na určené oddělení

Příjem nemocného na ošetřovací jednotce:

- ZA nemocného pozdraví, představí se mu, eventuelně podá mu ruku,

- Převezme od nemocného veškerou dokumentaci (OP, poj. Chorobopis, vyplněné štítky, výsledky z testů, ….)

- Uvede nemocného na pokoj, ukáže mu postel, vybavení pokoje, seznámí ho s ostatními, s oš. Personálem

Ošetřovací jednotka :

- Nemocný přijde do sanitárního filtru kde má být v klidu, má se vysprchovat, převléct do oblečení a županu (nutné hlavně u bezdomovců, u starších zanedbaných nemocných, děti, !!!! vši !!!!!!)

- nemocný se převleče do prádla bud svého nebo pokud nemá své tak mu zapůjčíme ústavní prádlo (dle zvyklosti nemocnice)

- osobní svršky odevzdá do ústavní šatny proti podpisu, vše vydělá z kapes, boty sváže k sobě a do každé boty cedulku se jménem, jen potřebné věci si vezme k sobě do skřínky (vše vyplní a oštítkuje personál proti podpisu a uschová věci před očima nemocného)

- cenné věci se uschovávají na oddělení v trezoru,

- poučení nemocného aby u sebe neměl větší obnosy, cennosti, vkladní knížky, notebooky, mobily, šperky (píšem bílý a žlutý kov) a jestli je má tak aby si je poslal po rodinně domů

- seznámíme ho s vybavením, povinnosti, a právy nemocných a chodem oddělení

 

Vizita

Lékařská vizita

Vizita (klinická prohlídka) klienta, nemocného, je prováděna 2 x denně. Běžná dopolední, hlavní vizita, se koná mezi 08.00 a 10.00 hod. Lékařské vizity se účastní ošetřující lékař spolu se sestrou konající na daném pokoji službu. Běžné lékařské vizity se účastní i staniční sestra oddělení, vyžaduje-li to aktuální situace. Odpolední vizita je prováděna lékařem majícím pohotovostní ústavní službu. Je realizována v 18.00 hodin. Vizity nemocných jsou součástí léčebně-preventivní a ošetřovatelské péče. Účast na vizitách je proto vedením nemocnice sledována. Dále je kontrolováno plnění ordinací, léčebných výkonu a dalších zdravotnických úkonů a s tím spojených organizačně-technických opatření.

Primářská vizita

Primářská vizita, klinická prohlídka nemocného, je prováděna 1 x týdně. Vizity se účastní zdravotní sestra konající na daném pokoji nemocných službu, staniční sestra oddělení, ošetřující lékař klienta, ostatní lékaři ústavu, vrchní sestra, primář nemocnice a sociální pracovnice. Primářská vizita určuje strategii a taktiku léčebně-preventivní a ošetřovatelské péče. Doporučení, vyplývající z velké vizity, je pro léčebný režim klienta a další režimy závazné.

Sesterská vizita

Sesterská vizita je prováděna 1 x týdně. Účastní se jí sestra konající na daném pokoji nemocných službu, dále staniční sestra oddělení, vrchní sestra nemocnice, případně další vyšší, střední a nižší zdravotnický personál včetně fyzioterapeutických pracovníků. Sesterská vizita je nástrojem k určování strategie a taktiky při realizaci ošetřovatelské péče.

Lékařská vizita:

 • pravidelná návštěva hospitalizovaného pacienta lékařem společně s ostatními zdravotníky
 • povinnosti lékaře:
  • podrobně informuje pacienta o stavu a výsledcích léčby
  • vyšetřuje pacienta
  • určuje další postup léčení a ošetřování
 • vizita je pro pacienta důležitý moment - je nutno zachovávat taktnost a ohleduplnost

Formy vizity:

 • vizita u lůžka nemocného - nejčastěji
 • vizita na ambulanci (oční, kožní, ORL, gynekologie ...)
 • vizita individuální (nechce-li lékař projednávat osobní záležitosti před ostatními pacienty)
 • skupinová vizita - vhodná pro léčebny a psychiatrická oddělení

Malá vizita:

 • ošetřující lékař + sestra (staniční sestra má nejvíce informací), 2x denně
 • v ranních hodinách 7-9 (dopoledne) - je důkladná
 • odpolední - provádí službu konající lékař

Velká vizita:

 • většinou 2x týdně
 • následuje po malé vizitě
 • vede ji přednosta oddělení + všichni lékaři, vrchní a staniční sestry, studenti, medici, rehabilitační, dietní sestry
 • dochází k výměně informací

Příprava vizity:

 • sestra podává informace o stavu každého pacienta, o průběhu minulého dne před zahájením vizity!!! - pokud se vede ošetřovatelská dokumentace - předloží ji lékaři
 • úklid pokojů - včetně nočních stolků
 • lůžka čistá, upravená
 • vyvětraný pokoj
 • pacienti na lůžku
 • čisté osobní prádlo
 • vypnutá televize
 • připravený chorobopis, dokumentaci nemocného
 • sestra připraví potřebné pomůcky - liší se dle oddělení (ústní lopatky, emitní miska, baterka, gumové rukavice, prst, vazelína, ručník, mýdlo, tonometr, fonendoskop, neurologické kladívko, převazový vozík)

Průběh vizity:

 • starost sestry
 • připraví pacienty do vyšetřovací polohy
 • podává nemocnému informace
 • je k dispozici lékaři

Lékařské vyšetření:

 • poslechem - auskultací
 • pohmatem - palpací
 • poklepem - perkusí
 • pohledem - inspekce
 • nenecháváme pacienta zbytečně dlouho odkrytého, odkrýt pouze nutnou část
 • vyšetření úst a krku - dostatek světla (baterka)
 • dětského pacienta podržet na klíně (ucha, nosu, krku, hrudníku ...)
 • vyšetření břicha - dolní končetiny mírně pokrčené, zhluboka dýchat
 • vyšetření sleziny - na pravém boku
 • vyšetření ledvin - bok, nebo sedí
 • vyšetření DK - nohy odkryjeme, bez ponožek
 • vyšetření konečníku, sestra podá gumovou rukavici, na dřevěnou lopatku trocha vazelíny a natřeme prst v rukavici - poloha na zádech, pokrčené a roztažené DK, kolenoprsní nebo kolenoloketní

https://cms.nebesa.webnode.cz/