Zdravotní sestřičky

 

 

 

 

 

Zdravotní sestra, zdravotnický asistent patří do kategorie středních zdravotnických pracovníků ( SZP). Zdrav. asistent studuje na SZŠ 4 roky všeobecné o odborné předměty. Studium ukončuje maturitní zkouškou. NZP- ošetřovatelky, kvalifikaci získavájí 2- letým studiem na SZŠ nebo v kurzech pořádané nemocnicí. Dále v nemocnici pracují sanitáři, na toto povolání se připravují v kurzech, pořádaných nemocnicí. Vyšší kvalifikace- v oboru diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná dětská sestra, diplomavá psych. sestra, diplomovaná sestra pro interní péči, diplomovaná porodní asistentka.

Lze získat absolvováním 3- letých zdravotnických škol, přijímáni jsou studenti s maturitou. Specializační studium po dvouleté praxi v nemocnici se mohou sestry specializovat na některých odděleních, např: na instrumentování při operacích, na resuscitační a interní péči, na spec. péči v interním ošetřovatelství.

Studium 2- leté při zaměstnání. Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně. Vysokoškolské vzdělávání-některé lékařské fakulty organizují bakalářské vysokoškolské studium ošetřovatelství. Studium denní 3 roky, dálkové 4 roky.

Průběžné vzdělávání- studuje odbornou literaturu, navštěvuje semináře, sestra by měla zvládnout jeden světový jazyk. Po absolvování bakalářského studia se mohou přihlásit k Magisterskému studiu-sestra je plně vysokoškolsky vzdělaná.

MORÁLNÍ A ETICKÉ ZÁSADY ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

ETICKÝ KODEX SESTER:

Etické normy v oš. povolání:

Morální postoje zd. asistenta a sestry jsou ovlivňovány dvěma základními dokumenty.

1) Práva pacientů

2) Etickým kodexem sestry

Mezinárodní rada sester vypracovala hlavní etické ( morální) zásady oš. povolání. Byly přijaty sesterskou veřejností v roce 1973. České sestry se k morálním zásadám hlásí prostřednictvím svých profesních organizací. Sestra je ve své práci povinna respektovat 4 základná prvky ošetřovatelství. 1) Pečovat o zdraví

2) Předcházet nemocem

3) Zlepšovat zdravotní stav

4) Tišit bolest

Normy: 1) Sestra si váží jednotlivce jako jedinečné lidské bytosti bez ohledu na pohlaví, etnickou skupinu, rasu, kulturu, náboženství nebo ekonomické postavení.

2) Etick. sestra, zdravotnický asistent pomáhají jednotlivcům, rodinám a jiným skupinám dosahovat a udržovat zdraví.

3) Sestra, zdravotnický asistent podporují prostředí bez nebezpečí.

4) Sestra, zdr. asistent využívají vědecké poznatky jako základ pro rozhodování v oš. praxi.

5) Sestra, zdr. asistent vykonávají léčebné úkony a zákroky, aby ulehčili přežití období nemoci, zotavení z nemoci nebo přispěli k důs. umírání.

6) Sestra, zdr. asistent hodnotí účinnost poskytované péče na základě subjektivního a objektivního stavu nemocného a výsl. oš. péče=>procesu.

7) Sestra, zdr. asistent pomáhají nemocným dosahovat a udržovat si rovnováhu mezi potřebami osobního růstu a optimálními funkcemi.

8) Sestra, zdr. asistent odhaduje změny zdravotního stavu a odchylky od optimálního vývoje.

9) Sestra, zdr. asistent jsou povinni soustavně se vzdělávat, zvyšovat svoji profesní úroveň a přispívat k profesnímu růstu jiných.

OSOBNOST SESTRY A ZDRAVOTNICKÉHO ASISTENTA

Povolání sestry klade velké nároky fyzickou i psychickou stránku osobnosti. Nejvhodnější prevencí je aktivní podpočinek ( střídání různých tělesných činností- turistika, sport, cvičení. Sestra a zdr. asistent musí být vnímavý, aby jim neunikly změny ve zdravotním stavu a chování nemocných. Musí se umět soustředit na činnosti, které vykonávají. Měli by si cvičit paměť. Musí samostatně řešit nenadálé situace a umět se rychle rozhodnout. Musí se naučit umění jednat s lidmi. Musí být pravdomluvné. Sestra, zdr. asistent musí trvale pečovat o osobní hygienu. Před každým a po výkonu si umyjeme ruce, před a po jídle, po použití hyg. zařízení, před odchodem ze zaměstnání a po příchodu domů, všechny pracoviště mají sprchy, před odchodem ze zaměstnání se osprchujeme.

Při práci s biologickými materiály používáme rukavice ( krev, stolice). Ruce mýt dezinfekčním prostředkem pak namazat.

NOŠENÍ ODĚVU A ÚPRAVA ZEVNĚJŠKU- používá pracovní oděv ( stejnokroj), předpisovou obuv přes patu, bílé ponožky.

VLASY-vlasy musí být upravené, přiměřené nabarvené. Dlouhé vlasy svázané i kluci.

ŽIVOTOSPRÁVA-udržovat pravidelný režim, jíst hodnotnou stravu. Dostatek zeleniny, ovoce, vlákniny, mléčné výrobky, hodně pít. Je vhodný dostatečný spánek - 7-8 hodin, pravidelný. V klidném, tmavém pokoji, nemyslet na nic špatného, nejíst před spaním.

ODBORNÉ ZNALOSTI-kurzy, semináře, od. literatura.

KOMPEZACE PRACOVNÍHO ZATÍŽENÍ-po ukončení služby je sestra i zdravotnický asistent fyzicky a psychicky vyčerpán. Toto kompenzujeme pravidelným kompezováním - strečing, jóga, ( denně 15 minut). Dále můžeme plavat, jezdit na kole. .....Vhodné jsou vycházky, pobyt na čerstvém vzduchu.

PSYCHICKÉ ODREAGOVÁNÍ- poslouchat hudbu, navazovat přátelství, sledujeme filmy, divadlo.

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

1. úseky činnosti- sestra a asistent pracují s týmem zdravotníků- lékaři, ostatní sestry a asistenti, ošetřovatelky, sanitáři a jiný zdravotnický personál, práce je pestrá, dělíme ji na:

a) Činnost prováděna v nepřítomnosti nemocného

- vedení záznamu, stavu a potřebách nemocných

- vyplňování žádanek o vyšetření, odběr biologických materiálů

- získávání výsledků z laboratoře

- zařazení do dokumentace nemocného

- zpracování záznamů z lékařských vizit

- objednání diet, stravy

- objednávání léků z ústavní lékárny, uložení léků

- příprava pomůcek k vyšetření

b) Činnost prav. u nemocného

- shromažďování informací o nemocném

- úprava lůžek nemocným

- příprava nemocného k vyšetření

- asistence při vizitě

c) Činnosti, při kterých je sestra, asistent v bezprostředním fyzickém kontaktu

- měření fyz. funkcí

- odběr materiálu k vyšetření

- hygienická péče u ležících nemocných

- krmení, cévkování, klizma

- převazování ran

2) Zajišťování péče při směnách

a) dopolední směna-začátek 6" (- 7") hodin končí v 14" hodin

- sestra, asistent pracuje podle harmonogramu práce

b) odpolední směna- začátek v 14" končí ve 22" hodin

c) noční směna- začátek ve 22" končí v 6" hodin hlášení, harmonogram práce

3) Hlášení o průběhu služby

- sestry na konci, začátku služby předávají hlášení

- MLUVENÉ nebo PÍSEMNÉ HLÁŠENÍ

tertetre

Hlášení musí obsahovat tyto údaje:

- druh směny

- přesný datum a hodinu

- ordinace, ve kterých je nutno pokračovat nebo je máme splnit ( pan Novák)

- výkony, které se mají provést

- oznámení o směnách, počtu nemocných

-závažné správy o nemocných

- čitelný podpis sestry

- zápis o směnách, např: lécích, teploměrech, nástrojích, opijáty

- musí být psáno srozumitelně, přehledně a pravopisně správně

! Sestra a asistent musí chodit bez šperků, musí nosit jmenovky, ostříhané nehty, neokousané, světlým lakem nalakované- ne nalepené!!!!!!!

ORGANIZAČNÍ FORMY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

Práce musí být dobře zorganizována a každý pracovník má přesně vymezené úkoly. Mělo by být.

Nejčastější organizované práce ošetřovacího týmu:

a) skupinová péče- sestra se zpravidla stará o nemocné na určených pokojích, ošetřuje stále stejnou skupinu nemocných, sestry mohou lépe poznat problematiku každého nemocného ve své skupině a vznikají mezi nimi plnější vazby.

b) systém primárních sester- po přijetí do nemocnice je nemocnému přidělena sestra, která za něj nese po celou dobu jeho hospitalizace odpovědnost. Zajišťuje jeho celkovou péči za pomoci dalších zdravotních pracovníků. Nemocný má tak svoji sestru, tato sestra se označuje jako primární.

c) systém funkcí- je založen na tom, že sestry, asistenti, mají pro pracovní směnu určeny různé skupiny výkonů. Sestra + zdravotnický asistent pracují tak se všemi nemocnými, jejich pracovní činnost je zaměřena na provedení více věcí, nemají tak možnost poznat nemocné blíže. Osobní kontakt a komunikace mezi pacientem a zdravotnickým personálem je malý.

VÍCESTUPŇOVÝ ZPŮSOB OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

Je založen na důsledné dělbě práce v oš. týmu mezi několik typů oš. pracovníků s různým stupněm vzdělávání.

Vrchní staniční nebo měnová sestra- nese odpovědnost za zajišťění oš. péče a určuje dopčedu jednotlivé práce podle momentálního stavu nemocných. Při více stupňovém vz. ošetřovatelské péče se můžeme setkat s těmito kategoriemi ošetřovacího personálu:

- sestra bakalářka, magistra s vysokoškolským vzděláním

- sestra specialistka, diplomovaná sestra s pomaturitním specializačbím studiem nebo vyšším odborným vzděláním

-sestra, absolventka SZŠ

- zdravotnický asistent, absolvent SZŠ

- ošetřovatelkou, absolventkou nižší 2-leté zdravotnické školy nebo odborného učiliště nebo dlouholetého nemocničního kurzu

- sanitářka, absolventka krátkodobého nemocničního kurzu

Každý člen ošetřovatelského týmu plní své přesně stanovené úkoly dané jeho kompetencí. Směnové sestry pracují ve směnové službě.

Staniční sestra- je vedoucí sestra ošetř. jednotky ( zpravidla absolventka spec. studia nebo bakalářka Bc. staniční sestra spolupracuje s vedoucím lékařem oš. jednotky) její povinnosti: organizuje práci sester nižšího a pomocného personálu

- provádí rozpis sester v třísměnném provozu sester o sobotách, nedělích a svátcích

- objednává a doplňuje léky, objednává s centrální kuchyní ob. diety

- pečuje o čisté prádlo, o pomůcky

- pečuje o inventář

- účastní se předávání hlášení

- má být zárukou dobrých vztahů sester na pracovišti

Vrchní sestra ( manažerta)- je vedoucí všech sester pracujících obvykle na něk. odděleních ( chirurgické,gynekologie). Je blízkou spolupracovnicí vedoucího lékaře celého oddělení- Primář.

Odpovídá za kvalitu a úroveň oš. péče na celém oddělení, podílí se na přijímání a rozmísťování sester na oš. jednotce, podílí se na vzdělávání sester. Podílí se na úpravě oš. dokumentace. Podílí se na chodu celého oddělení, připravuje pracovní náplň.......

Náměstkyně pro oš. péči, ředitelka oš. péče- má vysokoškolské vzdělání, další oblasti manažmentu ( managmentu). Má obvykle tyto povinnosti: - řídí a kontroluje činnost všech oddělení, které jsou v dané nemocnici, vytváří podmínky pro zavádění nových poznatků forem a metod OP.

- metodicky řídí činnost vr. a ved. sester +JZP, podílí se na výběru JZP, odvolává a podává návrhy vrchních sester ( na jmenování).


https://cms.nebesa.webnode.cz/