Péče o seniory

 

GERONTOLOGIE
= nauka o stárnutí, stáří (geront = stařec - odborné označení pro starého člověka, užívá se také pojem senior)

 
GERIATRIE
= praktická aplikace, látky kterými se snažíme ovlivnit stárnutí a stáří

 
DEMOGRAFIE
= věda, zabývající se obyvatelstvem

 
3 druhy stáří
KALENDÁŘNÍ STÁŘÍ - 60-74 let vyšší věk, starší věk, rané stáří, 75-89 let stařecký věk, pokročilé stáří,
90 a více let dlouhověkost
BIOLOGICKÉ STÁŘÍ - každý člověk, orgán stárne jinak rychle (vlivem genetiky, vnějších vlivů)
SOCIÁLNÍ STÁŘÍ - člověk žije ve společnosti, v ní plní různé funkce
1­. stádium závislosti - předproduktivní
2. stádium nezávislosti - produktivní
3. stádium postproduktivní
4. stádium závislosti

 
Průměrný věk u mužů je kolem 71 let, u žen kolem 78 let

 
Projevy stáří ( k jakým změnám dochází ? )
- snížení adaptačních schopností a odolností k zátěžím
- nižší funkce orgánů
- snížení průtoku krve jednotlivými orgány (mozek, srdeční sval, ledviny)
- zhoršené vnímání zevními smysly (zrak, sluch, chuť, čich, hmat)
- zpomalení psychomotorického tempa a vedení vzruchů
- pokles svalové síly, pokles celkové tělesné vody (snáze dojde k dehydrataci)
- úbytek kostní hmoty, prořídnutí kostí, nebezpečí zlomenin
- menší postava, pomalá chůze
- řídké, šedé vlasy, vrásky
- psychické procesy - snížená pozornost, narušená paměť, city, labilní, egocentrismus, strach z opuštěnosti, nemoci, smrti, zhoršená adaptace na stres a změny
- změny v sociální sféře - odchod do důchodu, horší ekonomická situace, změny vztahů v rodině, pocity izolace, osamocení, pocit závislosti, neprospělosti
- poruchy spánku - snížená kvalita, nadměrné spaní přes den
- úrazy, pády
- imobilizační syndrom - souhrn poškození, která vznikají dlouhodobým pobytem na lůžku. Jsou to změny na pohybovém aparátu, změny v činnosti srdce a oběhového systému, hluboké žilní trombózy, omezení pohybu, ztížené dýchání, úzkost, napětí i pokles mentální činnosti.
- poruchy vyprazdňování -akutní retence moči, zácpa, průjem, inkontinence - stud, nerad to přiznává, přestává chodit ven, sociální stranění
- poruchy výživy - problémy s příjmem potravy, problémy s dietou, GIT potíže, nepříznivé vlivy léků na výživu, závislost na donášce jídla
- ve stáří začíná být hodně důležitá soběstačnost, aby mohl být člověk doma v přirozeném prostředí (změna prostředí = stres, něco nového na co organismus nemusí být schopen adekvátně reagovat)

 
Praktické činnosti a organizace péče
- péče o lůžko - pomocná zařízení, prevence dekubitů, vhodná poloha, čisté prádlo
- hygienická péče - zachování a udržení soběstačnosti pokud to půjde, aktivizace
- podávání jídla - příprava na menší kousky, dle potřeby pomoci, dostatek tekutin
- péče o vyprazdňování - zácpa, průjem - dostatek pohybu, tekutin, nácvik vyprazdňování na lůžku
- polohování -plicní ventilace, podpora krevního oběhu, zabraňuje kontrakturám a dekubitům
- rehabilitace - proti imobilizačnímu syndromu
- aktivizace - přiměřená - fyzická i psychická
- komunikace - mluvit nahlas, opakovat, jednat trpělivě, nespěchat, nabízet pomoc, komunikovat při práci s nemocným, pozitivní prostředí (úsměv, dobrá nálada, naslouchat nemocnému)
- domácí péče - pravidelná návštěva pacienta sestrou speciálně vyškolenou doma
- ústavní péče - pokud to vyžaduje stav pacienta
- farmakoterapie

https://cms.nebesa.webnode.cz/