Onkologie

ONKOLOGIE

- je to obor (věda), která se věnuje obecně nádorům (maligním i benigním) ve smyslu příčin jejich vzniku, možnostem jejich diagnostiky a léčby
- věnuje se i prevenci vzniku nádorových onemocnění
- onkologická problematika - zasahuje do všech oborů a podoborů medicíny
- nádor může vzniknout všude
nádory jsou:
a, zhoubné = maligní (male - špatně)
b, nezhoubné = benigní (bene - dobře)

BENIGNÍ NÁDORY

- benigní nádor není odlišený od mateřské tkáně, nebo je drobně odlišný
- je ohraničený
- nemetastázuje
- roste pomalu
- neovlivňuje celkovou integritu organismu
benigní nádory však mohou malignizovat => maligně se zvrhnout
=> zvláště adenomy (nádory žláz)
- při chirurgickém odstranění obvykle nerecidivují (nevrací se)
- benigní nádor se někdy svou lokalizací chová maligně - např. nádory CNS - chovají se expanzivně => útlak mozku
- název benigního nádoru je odvozen od názvu mateřské tkáně + OM koncovka
- osteom, lymfom, adenom, neurinom (vzniká z neuronu)
léčba: chirurgická - excize, exkochleace (vyškrábání chirurgickou lžičkou), extirpace (vynětí)

MALIGNÍ NÁDORY

a, karcinomy
b, sarkomy - jsou horší, rychle se šíří
- poměr a : b je 20 : 1
sarkomy
- nejvyšší stupeň malignity
- šíří se neohraničeně a rychle
- léčba je velmi těžká
- končí fatálně (= špatně)
karcinomy = rakovina = maligní tumor = neoplazma
TU - tumor
NEO - neoplazma

CA - karcinom

- maligní nádory jsou shluky buněk, které se vymkly všem autoregulačním mechanismům organismu => nekoordinovaně se množí, rostou, prorůstají do okolních tkání, mají vysoké nároky na metabolismus (energie) => kachexie, kyslík, potřebují hodně krve
=> dochází k neovaskularizaci - tvoří si vlastní, nové cévy (velká část nádorů)
dělíme je na:
a, vaskulární nádory - velká neovaskularizace => průkaz angiografií
b, avaskulární - netvoří nové cévy
- vevnitř se rozpadá, nekrotické změny
- roste na povrchu
=> buňky maligních nádorů se výrazně liší od mateřské tkáně nejen velikostí, ale hlavně rozdíly v buněčném jádře - atypie
- maligní nádory mají sklony k metastazování
- zhruba 90% maligních nádorů metastazuje velice agresivně
PRIMÁRNÍ=> krvíMETASTÁZA
NÁDOR sekundární nádor => lymfatickou cestou jiná oblast, kde vzniká
další nádor
=> prorůstáním

METASTAZOVÁNÍ

- vznikají další vzdálená ložiska primárního nádoru

I. metastazování HEMATOGENNĚ

=> do orgánů s velkým průtokem krve => plíce, játra, mozek

II. LYMFOGENNĚ

- lymfatické cesty jsou založeny na tom, že mezi buňkami je tkáňový mok a lymfatické cesty odvádějí lymfu (tkáňový mok) do lymfatických center (uzliny)
- všude v těle jsou 1, lymfatické kolaterály, mezi nimiž jsou vloženy uzliny
- hlavní hrudní mízovod - v mediastínu
- jsou i na krku
- uzliny jsou filtrem pro zánět i pro metastazování => zvětšují se
- nádory se šíří pomocí uzlin

III. metastazování PO SERÓZNÍCH BLANÁCH

- obaly některých orgánů a vstupů pobřišnice, poplicnice - jsou vlhké, je tam malé množství tekutiny => rychlé šíření
- lépe se diagnostikuje ale je neléčitelný

IV. INVAZIVNÍ PRORŮSTÁNÍ DO OKOLNÍCH ZDRAVÝCH TKÁNÍ

diagnóza:
· všechny zobrazovací metody - každá je použitelná
· laparoskopické, endoskopické vyšetřovací metody
· cytologie, histologie
· průkaz z krve - průkaz na tumor markery
- maligní nádory byly, jsou a budou
- obecně postihují starší osoby (kolem 55, 65 a výše)
- některé nádory se nedaly dříve diagnostikovat
- částečně jich přibývá, zejména těch, které jsou ovlivnitelné kvalitou prostředí, stravy
prognóza: když je primární nádor na jednom místě (ještě se nešíří) => dobrá prognóza na chirurgické léčení rakoviny
- když má primární nádor, hematogenní metastázy, postižené uzliny => říkáme tomu generalizovaná rakovina
- nelze radikálně řešit, neléčitelná, pacient zemře
=> při prvním příznaku musí jít k lékaři a být vyšetřen => nutná včasná diagnostika!!!

TEORIE VZNIKU NÁDORŮ

- pro vznik maligních nádorů existuje mnoho teorií
I. genetická teorie - je založená na tom, že některé nádory se mohou dědit
- platí to velmi omezeně
- přímé dědění je vzácné
- u mnoha nádorů je genetická predispozice => stav, kdy v určité rodové vazbě se některé nádory opakují, nebo se mohou vyskytovat mnohem častěji
=> v RA se ptáme na choroby cíleně (např. nádor prsní žlázy - velmi rozšířený, nádor tlustého střeva)
- vyskytuje-li se v rodě nádor => sledování pacienta
- preventivní vyšetření - rectoskopie, preventivní zjišťování okultního krvácení (hemocult), vyšetření tumor markerů
=> nepodceňujeme příznaky!!!
II. teorie vlivu vnějšího prostředí = teorie vlivu karcinogenu
- karcinogen je látka ze zevního prostředí, která při zvýšené (vysoké) expozici může vyvolat nádorové onemocnění
nejběžnější karcinogeny:
· radioaktivní záření - způsobuje nádory bílé krevní řady
· radioaktivní prvky - radon ve volném prostředí, ve stavebním materiálu
- způsobuje nádory plic
· dehet - exhalace z komínů, v asfaltu, v cigaretách (když člově vykouří 200 000 cigaret je pravděpodobnost nádoru asi 40x větší)
· benzpyren - průmyslové exhalace
· azbest, oxid křemičitý - postiženy jsou tím hlavně osoby v lomech
· aflatoxiny - jsou to toxiny, které jsou produkovány plísněmi
- způsobují vznik maligních nádorů GIT
· viry - mají jednoznačně karcinogenní účinek
- papilomatózní viry - způsobují hlavně gynekologické nádory
III. imunologická teorie - nejčastěji jsou nádory u lidí nad 60 let
- tato teorie se zdá nejpravděpodobnější, průměrné dožití je u žen 68 let, u mužů 63 let

LÉČBA MALIGNÍCH NÁDORŮ

- je komplexní a kombinovaná
komplexní - použiji veškeré léčebné metody, které jsou možné, např. kompletně odstraním nádor + ozařování...
kombinovaná - všechny tyto metody mohu kombinovat v jakémkoliv pořadí, abychom na nádor mohli působit
I. CHIRURGICKÁ - je dominantní, odstraňuje se tak většina nádorů
=> onkochirurgie
a, radikální - kompletně odstraním celý nádor
- kritériem je to, jestli je nádor solitární (na jednom místě), nebo generalizovaný (rozšíření, metastázy => chir. řešení nemá význam)
b, paliativní - odstraňujeme pouze potíže pacienta, ale neřešíme problém
- u všech indikací chirurgického řešení musí být důkladné vyšetření pacienta (nádor má neovaskularizaci => komplikace s krvácením)

II. OZAŘOVÁNÍ = RADIACE

- tato metoda vychází z principu, že rychlerostoucí tkáně jsou citlivé na ionizované záření
nádory dvojího typu:
a, radiorezistentní - i přes ozařování roste
b, radiosenzitivní - jsou na záření citlivé
běžně používáme - gama záření - RTG, Cesium, Kobalt => jsou v místnosti
- ozařují se místa postižená nádorem
lokální zářiče - radioaktivní částice, které aplikujeme přímo k nádoru a ony tam září (radioaktivní zlato)
- ozařuje se zásadně v cyklech (2x - 3x týdně => pauza => 2x - 3x týdně)
- záření působí na celý organismus => psychické obtíže, zvracení, krvavé průjmy, padání vlasů, zhroucení imunitního systému
=> velice přesné dávky, ozařovat daný orgán, danou část těla
STRATEGIE - metody různě kombinujeme v jakémkoliv pořadí
- po chirurgickém odstranění pak preventivně podáme cytostatika, ozáříme daný orgán
=> aby došlo ke zničení mikrometastáz = shluky buněk, které nejsou vidět a není je možné zachytit (např. PET)
- mikrometastázy jsou velice nebezpečné

III. LÉČBA CYTOSTATIKY = CHEMOTERAPIE

cytostatika působí na buňku - jsou to buněčné jedy, které ovlivňují nádorovou buňku v různé fázi dělení
strategie léčby: takové množství cytostatika, které působí na nádorové buňky a minimálně ovlivňuje vlastní buňky
- cytostatická léčba se podává cyklicky = dózovaně
- buněčné jedy ovlivňují i buňky vlastní => určité změny
1, alopécie - vypadávají vlasy, chlupy
- je reverzibilní
2, anemizace => ovlivňují kostní dřeň
3, psychická alterace
4, zvracení a průjmy => podávání antiemetik
5, ovlivnění imunitního systému => pacient je náchylný k infekcím
- cytostatika se podávají i.v. v krátkých infúzích => nesmějí se nikdy podat paravenózně => došlo by k nekróze celé postižené oblasti => podat přísně i.v.
- nádory reagují na cytostatika různým způsobem
- některé nádory se nedají cytostatiky ovlivnit - např. nádory tlustého střeva
IV. hormonální terapie - u nádorů, které jsou hormonálně dependentní = mají vztah k hormonům
· nádor prsní žlázy u žen => podání antiestrogenů => zablokují nádorovou buňku => nemůže růst => možnost vyléčení nádoru
· nádor prostaty u mužů
=> u generalizovaných nádorů se provádí kastrace
- postihují obvykle jedince kolem 60 let

V. PODPŮRNÁ TERAPIE

- dietní změny, vitamíny
- kortikoidy, nebo imunologické preparáty - např. Provera, Depoprovera
VI. psychologická léčba (poradenství)
- u každého postupujeme individuálně
- je nutné pacienta poučit

https://cms.nebesa.webnode.cz/